S. No. Batch First Name Last Name Gandhar Mulyankan Vishay Visharad Bhav Bhasan Paper1 Paper2 Paper3 Objectives (Paper 1) Objectives (Paper 2) Objectives (Paper 3) Total %
Marks out of 10 Marks out of 10 Marks out of 10 Marks out of 40 Marks out of 40 Marks out of 40 Marks out of 50 Marks out of 50 Marks out of 50 out of 300
1 Borivali Pinky Parikh 8 8 8.5 30 32 31 47 37 47 248.5 82.83%
2 Borivali Sonal Shah 8 9 9 30 36 36 44 41 49 262 87.33%
1 Dadar Archana Soni 10 8 8 30 30 36 31 29 28 210 70.00%
2 Dadar Bhavana Dilip Shah 10 10 10 38 38 37 50 36 50 279 93.00%
3 Dadar Darshana Kothari 10 10 9 36 36 36 42 46 45 270 90.00%
4 Dadar Jinal Nikhil Haria 10 10 10 40 39 39 48 48 47 291 97.00%
5 Dadar Kunjal Shah 10 10 10 36.5 35.5 37.5 44 42 48 273.5 91.17%
6 Dadar Neeti Rakesh Jain 10 9 9 29 31 36.5 31 37 39 231.5 77.17%
7 Dadar Ramila Shah 10 9 8 27 31 33 28 37 37 220 73.33%
8 Dadar Sona Gholani 10 10 10 38 40 37 50 47 50 292 97.33%
9 Dadar Sulochana Doshi 10 10 10 39 34 38 50 36 50 277 92.33%
10 Dadar Vijal Sheth 10 10 10 38 38 33 49 41 48 277 92.33%
1 Ghatkopar Amar Sheth 10 10 10 35 38 38 48 42 46 277 92.33%
2 Ghatkopar Chitra Jain 10 10 10 37 33.5 38.5 50 42 47 278 92.67%
3 Ghatkopar Jayshree Shah 10 10 10 38.5 36 40 48 44 48 284.5 94.83%
6 Ghatkopar Manoj Shah 10 10 10 35.5 34 38 49 42 49 277.5 92.50%
7 Ghatkopar Mihir Gala 10 10 10 36.5 34 35 47 38 48 268.5 89.50%
8 Ghatkopar Mitesh Gala 10 10 10 35 30 35 43 37 43 253 84.33%
9 Ghatkopar Monica Jain 10 10 10 34.5 30 37 43 38 48 260.5 86.83%
10 Ghatkopar Nehal Gala 10 10 10 38 36 39 46 37 45 271 90.33%
11 Ghatkopar Parineeta Mehta 8 8 8 36 35 36 30 35 38 234 78.00%
12 Ghatkopar Pooja Mitesh Gala 10 10 10 35.5 35 38 46 41 43 268.5 89.50%
15 Ghatkopar Shraddha Sheth 10 10 10 36.5 36.5 37.5 48 41 48 277.5 92.50%
16 Ghatkopar Smruti shah 10 10 10 38.5 35 39 48 45 48 283.5 94.50%
17 Ghatkopar Yashkumar Shah 10 10 10 34 30 34 45 35 45 253 84.33%
1 Singapore Aarti Patni 10 10 10 35 39 39 49 47 49 288 96.00%
3 Singapore Ashok Patni 10 10 10 37 40 40 50 49 47 293 97.67%
5 Singapore Namrata Jain 7 10 9 26 24 31 39 45 40 231 77.00%
7 Singapore Pooja Jain 10 10 10 30 33 37 48 42 48 268 89.33%
12 Singapore Saket Jain 10 10 10 38 36 35 41 41 50 271 90.33%
1 Surat Anamika Jain 10 10 10 27 35 37 46 42 50 267 89.00%
2 Surat Kavita Jain 10 10 10 37 37 37 49 45 49 284 94.67%
3 Surat Ruchika Jain 10 10 10 34 34 36 49 47 50 280 93.33%
5 Surat Shikha Jain 8 9 7 34 28 37 44 48 50 265 88.33%
1 USA Ajay Shah 10 10 10 38 36.5 38 49 43 49 283.5 94.50%
2 USA Ajit Shah 9 10 10 33.5 36 38 48 45 46 275.5 91.83%
3 USA Charu Jain 10 10 10 36 37.5 38 47 35 49 272.5 90.83%
4 USA Girish J. Shah 8 10 8 28 27.5 35 33 25 36 210.5 70.17%
5 USA Hansa (Jyoti) Pancholi 10 10 10 37 37.5 38 50 45 48 285.5 95.17%
7 USA Niketa Parekh 10 10 10 40 40 39.5 48 41 49 287.5 95.83%
8 USA Prabha Mohnot 10 10 10 35 36 36 50 43 49 279 93.00%
9 USA Pravin Rahate 8 10 10 34 30 35 48 37 43 255 85.00%
12 USA SANJAY JAIN 10 10 10 25 34 37 43 30 32 231 77.00%
13 USA Shraddha Samyak Shah 10 10 10 29 33 38 39 32 35 236 78.67%
4 Vashi Priyanka Atul Jain 6 10 8 37 40 40 49 41 48 279 93.00%
5 Vashi Priyanka Bhavya Shah 10 10 10 24 36 37 48 39 48 262 87.33%
6 Vashi Raunak Jain 10 10 9 37 34 39 46 41 48 274 91.33%
9 Vashi Saurabh Jain 10 7 33 26 28 44 34 43 225 75.00%
10 Vashi Shilpi Jain 7 8 5 26 33 29 44 40 44 236 78.67%
1 Vile Parle Ankita Samir Doshi 9 10 10 38 34.5 34.5 48 44 47 275 91.67%
3 Vile Parle Asha Pradip Shah 9 8 10 33 35 38 44 38 47 262 87.33%
4 Vile Parle Avinashkumar Taraiya 9 8 10 35 34 28 30 36 36 226 75.33%
5 Vile Parle Bhanu Chheda 8 8 10 30 32 33.5 45 37 46 249.5 83.17%
7 Vile Parle Hemlata Nisar 8 9 7 29 27 30 40 35 39 224 74.67%
8 Vile Parle Hetal Chheda 10 9 10 35 36 37 42 37 42 258 86.00%
9 Vile Parle Kavita Mehta 10 10 10 40 39 40 48 43 47 287 95.67%
10 Vile Parle Khyati Bavishi 9 10 10 40 39 36 49 41 50 284 94.67%
11 Vile Parle Meena Anup Shah 10 9 10 35 37 35 46 38 46 266 88.67%
12 Vile Parle Mina D. Shah 6 9 9 36 32 40 36 31 44 243 81.00%
13 Vile Parle Nisha Ravani 8 9 9 31 35 34.5 48 41 40 255.5 85.17%
14 Vile Parle Niti Lunker 9 10 7 35.5 34 39 50 47 42 273.5 91.17%
15 Vile Parle Priti Doshi 8 10 10 36 35 37 47 46 47 276 92.00%
16 Vile Parle Reshma Shah 10 10 10 37 40 38 48 38 47 278 92.67%
18 Vile Parle Vinit V. Nagada 8 8 8 34 39 40 46 30 42 255 85.00%
1 Gujarati Teleconf Atithi Chudgar 9 9 8.5 35 33 36 47 50 50 277.5 92.50%
2 Gujarati Teleconf Bina Shah 8.5 9 8.5 34 34 35 50 40 41 260.0 86.67%
3 Gujarati Teleconf Bipin Shah 7 8 7 29 20 29 38 40 43 221.0 73.67%
4 Gujarati Teleconf CHETNA SHAH 8 9 9 35 28.5 30 43 41 41 244.5 81.50%
5 Gujarati Teleconf Deval Mehta 9 9.5 9.5 37 35.5 36 44 44 43 267.5 89.17%
6 Gujarati Teleconf Jatin Shah 9 9 8 31 31 33 47 45 45 258.0 86.00%
7 Gujarati Teleconf Meena Shah 8 8 9 32 32 34 46 37 47 253.0 84.33%
8 Gujarati Teleconf Mili Shah 8.5 9 8 30 36 34.5 49 41 45 261.0 87.00%
10 Gujarati Teleconf Reena Vora 8 7 8 31 30 25 48 36 47 240.0 80.00%
1 Sat Mrng Tele Anil Shah 10 10 33 25 25 40 35 40 218.0 72.67%
2 Sat Mrng Tele Dr Rajalakshmi Rajagopalan 9 9 10 35 32 34 42 50 49 270.0 90.00%
5 Sat Mrng Tele Meera Shah 9 9 10 36 34 33 45 46 47 269.0 89.67%
6 Sat Mrng Tele Noopur Jain 10 10 10 36 40 40 46 43 47 282.0 94.00%
7 Sat Mrng Tele Pooja Sheth 9 10 10 36 33 30 47 43 49 267.0 89.00%
10 Sat Mrng Tele Vidit Shah 9 9 9 40 33 40 47 46 47 280.0 93.33%
1 Tues Aft Tele Anuradha Jain 9.5 10 9 36 38 36 44 42 50 274.5 91.50%
2 Tues Aft Tele Asha Talati 9 9 9 37 36 40 46 40 47 273.0 91.00%
3 Tues Aft Tele Divya A 7 10 7 24 31 26 40 34 35 214.0 71.33%
4 Tues Aft Tele Ekta Jain 10 10 10 38 32 35 47 28 43 253.0 84.33%
5 Tues Aft Tele Gunjan Jain 9.5 9 9 37 35 38 47 28 43 255.5 85.17%
7 Tues Aft Tele Kirti Jain 10 10 10 37 38 38 48 46 50 287.0 95.67%
8 Tues Aft Tele Krishna Mehta 10 10 10 35 35 40 32 42 45 259.0 86.33%
9 Tues Aft Tele Lavanya Dhariwal 10 10 10 40 40 36 46 46 45 283.0 94.33%
10 Tues Aft Tele Meena Shishodia 10 10 10 37 39 37 50 46 48 287.0 95.67%
14 Tues Aft Tele Reshma Chowksi 8 9 8 35 35 33 43 38 48 257.0 85.67%
15 Tues Aft Tele Shreya Bhansali 8 9 8 31 26 37 39 41 48 247.0 82.33%
16 Tues Aft Tele Snehlata Gangwal 10 10 10 37 37 37 44 42 48 275.0 91.67%
17 Tues Aft Tele Upma Jain 8 8 5 31 37 30 44 34 48 245.0 81.67%
18 Tues Aft Tele Usha Sogani 8 9 8 28.5 37 39 45 42 49 265.5 88.50%
3 Vepery Chennai Hindi Dr. Priyadarshana Jain 48 50 50 41 42 47 278.0 92.67%
4 Vepery Chennai Hindi Kashmira Shah 44 46 50 50 50 50 290.0 96.67%
7 Vepery Chennai Hindi Rekha Bhansali 50 49 48 43 44 50 284.0 94.67%
8 Vepery Chennai Hindi Reshma Bhansali 39 42 35 43 40 46 245.0 81.67%
9 Vepery Chennai Hindi Sadhana Doshi 39 34 44 26 22 30 195.0 65.00%
2 Wed Eve Tele Anurag Jain 10 10 10 39 40 36 50 50 50 295.0 98.33%
3 Wed Eve Tele Archana Jain 10 10 10 38 40 40 42 46 47 283.0 94.33%
5 Wed Eve Tele Dr. Mridu Jain Sehgal 10 10 10 36 37 38 42 46 49 278.0 92.67%
6 Wed Eve Tele Jyotsna Jain 10 10 10 39 39 40 49 48 47 292.0 97.33%
8 Wed Eve Tele Muradevi Hawale 6 6 6 27 29 32 37 42 42 227.0 75.67%
13 Wed Eve Tele Puja Shah 10 10 10 37 38 37 44 44 47 277.0 92.33%
15 Wed Eve Tele Shuddha Jain 10 10 10 33 34 37 44 42 50 270.0 90.00%