S. No. Batch First Name Last Name Gandhar Mulyankan Vishay Visharad Bhav Bhasan Paper1 Paper2 Paper3 Objectives (Paper 1) Objectives (Paper 2) Objectives (Paper 3) Total %
Marks out of 10 Marks out of 10 Marks out of 10 Marks out of 40 Marks out of 40 Marks out of 40 Marks out of 50 Marks out of 50 Marks out of 50 out of 300
1 Ambattur A. Ajith Appache A 5 5 5 34 32 30 37 36 36 220.0 73.33%
2 Ambattur Archana A Appandai 9 10 10 36 37 38 36 35 37 248.0 82.67%
4 Ambattur Bhaskaran C Chakkaravarthi P 5 5 5 35 32 34 36 34 31 217.0 72.33%
5 Ambattur Dhananjayan S A. D. SUGUMARAN 10 10 10 40 40 40 40 38 41 269.0 89.67%
6 Ambattur Jayasri D Devakumar A 9 9 9 39 39 40 32 34 33 244.0 81.33%
8 Ambattur Magadevi Nirmalkumar 10 10 10 40 40 40 45 42 41 278.0 92.67%
9 Ambattur Mahendravarman D Devakumar S 10 10 10 40 40 40 41 39 40 270.0 90.00%
10 Ambattur Prakash S 10 10 10 40 40 40 41 38 41 270.0 90.00%
11 Ambattur Previna A Anantha rajayan 10 10 10 40 39 40 39 40 39 267.0 89.00%
13 Ambattur Rubasri P 7 7 7 35 37 38 40 36 40 247.0 82.33%
15 Ambattur Sudhakar S 10 10 10 40 40 40 40 39 40 269.0 89.67%
16 Ambattur Tharun Raj S Soundarapandian S P 5 5 7 35 34 33 32 34 33 218.0 72.67%
1 Delhi - S. Nagar Babita Jain 9 9 8 36 37 37 41 41 44 262.0 87.33%
4 Delhi - S. Nagar itee jain 8 7 7 38 37 39 27 19 46 228.0 76.00%
7 Delhi - S. Nagar Neetu Jain 9 7 7 38 35.5 38 34 38 43 249.5 83.17%
9 Delhi - S. Nagar Preeti Jain 9 8 7 38 35.5 36 37 41 43 254.5 84.83%
10 Delhi - S. Nagar Preeti Jain (2) 9 9 8 35.5 32.5 38 42 47 44 265.0 88.33%
11 Delhi - S. Nagar Priyanka Jain 7 7 6 30 28 32 29 34 27 200.0 66.67%
12 Delhi - S. Nagar Radha Jain 8 6 7 23.5 32 34 27 43 31 211.5 70.50%
13 Delhi - S. Nagar Ruby Jain (nj) 9 9 7 33.5 34.5 37 43 38 47 258.0 86.00%
14 Delhi - S. Nagar Ruby Jain (vj) 7 9 9 30.5 34 31 33 36 47 236.5 78.83%
16 Delhi - S. Nagar Sapna Jain 8 10 8 39.5 38 40 39 37 46 265.5 88.50%
17 Delhi - S. Nagar Sarita Jain 8 7 7 34.5 38 37 39 41 43 254.5 84.83%
18 Delhi - S. Nagar Shalu Jain 9 9 8 28.5 29 32 38 33 36 222.5 74.17%
19 Delhi - S. Nagar Shivani Jain 9 9 8 27 28 39 35 34 37 226.0 75.33%
22 Delhi - S. Nagar Sparsh Jain 8 8 8 36.5 36 40 39 38 45 258.5 86.17%
23 Delhi - S. Nagar stuti jain 7 8 8 32 35.5 38 43 29 41 241.5 80.50%
24 Delhi - S. Nagar TARUNA JAIN 5 6 6 35.5 34 36.5 38 41 46 248.0 82.67%
1 Delhi - Vishwas Nagar Akshat Jain 6 7 6 20 32 24 41 33 31 200.0 66.67%
2 Delhi - Vishwas Nagar Manju Jain 8 7 7 38 33 33 40 40 42 248.0 82.67%
3 Delhi - Vishwas Nagar Rashmi Jain 7 8 7 28 30 40 41 43 44 248.0 82.67%
4 Delhi - Vishwas Nagar Shabnam Jain 8 7 7 31 26 34 46 43 48 250.0 83.33%
5 Delhi - Vishwas Nagar sushma jain 8 8 7 33 30 27 38 40 44 235.0 78.33%
1 Gujarati Tele Avi Haria 9.5 10 10 37 36 37 45 47 47 278.5 92.83%
2 Gujarati Tele Beena Gandhi 9.5 9 9.5 35 33 31 43 45 44 259.0 86.33%
3 Gujarati Tele Daksha Shah 9 9.5 9 34 31 35 34 35 39 235.5 78.50%
4 Gujarati Tele Daksha Anup Shah 9 9.5 9.5 34 35 37 44 48 46 272.0 90.67%
5 Gujarati Tele Kalpa raja 9 9 8 34 33 32 35 46 47 253.0 84.33%
6 Gujarati Tele Rashmi Gandhi 9.5 9 9.5 36 32 35.5 47 50 45 273.5 91.17%
7 Gujarati Tele SUJAL RAJA-HARIA 9 9 9 30 24 30 39 37 41 228.0 76.00%
8 Gujarati Tele Shila Shah 9.5 9 8 35 32 33 34 39 37 236.5 78.83%
9 Gujarati Tele Vandana harish Shah 9.5 9.5 9 37 36 37 47 45 47 277.0 92.33%
10 Gujarati Tele Varsha Mehta 9 9 9 35 33 33 43 38 39 248.0 82.67%
11 Gujarati Tele Vishal Jakharia 9.5 9.5 9.5 36 37 36 43 46 45 271.5 90.50%
4 Saturday Tele ANURADHA SHAH 9 9.5 9.5 38 39 39 41 40 42 267.0 89.00%
7 Saturday Tele Deepak Jain 8.5 8.5 9 40 37 26 38 39 44 250.0 83.33%
8 Saturday Tele Divya Goyal 10 9 9.5 39 39 40 44 46 46 282.5 94.17%
11 Saturday Tele Mitali Jain 9 9 9 38 33 39 39 35 47 258.0 86.00%
13 Saturday Tele Nilesh Bandi 10 9 9.5 38 38 33 43 42 49 271.5 90.50%
14 Saturday Tele Rajesh Chudgar 9 9 9.5 40 40 38 45 44 41 275.5 91.83%
15 Saturday Tele Reena Jain 9.5 9 9 39 38 40 37 34 45 260.5 86.83%
20 Saturday Tele Shilpa Mehta 9 9.5 8 36 40 39 39 39 45 264.5 88.17%
21 Saturday Tele Shirish Bandi 10 9 9.5 36 36 36 39 38 38 251.5 83.83%
22 Saturday Tele Sonal Bandi 9 8 8.5 32 31 37 39 42 49 255.5 85.17%
23 Saturday Tele Sulabh Jain 9 8 9 40 31 38 48 45 48 276.0 92.00%
24 Saturday Tele Swapna Patil 9 8.5 8 36 40 38 42 38 42 261.5 87.17%
24 Saturday Tele Swati Bandi 10 9 9 37 39 39 46 48 46 283.0 94.33%
25 Saturday Tele Varsha Pancholi 9 8.5 8 34 38 36 37 28 32 230.5 76.83%
1 Solapur - Akluj Angaah UTKARSH Doshi 8 9 8 33 34 36 46 43 47 264.0 88.00%
2 Solapur - Akluj Anuja SURAJ Doshi 9 8 7 35 33 32 42 44 49 259.0 86.33%
4 Solapur - Akluj Deepa ATUL Gandhi 8 9 9 34 35 36 43 39 46 259.0 86.33%
5 Solapur - Akluj Deepa SANTOSH Gandhi 9 9 10 35 36 34 46 46 42 267.0 89.00%
6 Solapur - Akluj Dr. Mamta SACHIN Doshi 10 9 10 37 36 37 50 50 50 289.0 96.33%
7 Solapur - Akluj Dr. Pragya ABHIJIT Gandhi 9 10 9 34 35 36 41 41 49 264.0 88.00%
8 Solapur - Akluj Dr. Sachin ASHOK Doshi 9 10 10 35 36 37 41 45 48 271.0 90.33%
9 Solapur - Akluj Dr. Sneha SACHIN Phade 8 7 9 35 34 33 41 33 41 241.0 80.33%
10 Solapur - Akluj Dr. Trupti KIRAN Phade 9 8 8 35 34 34 47 33 46 254.0 84.67%
11 Solapur - Akluj Hema RUPESH Phade 8 9 9 33 34 35 42 40 41 251.0 83.67%
12 Solapur - Akluj Jayshri Mahavir Doshi 9 8 9 34 32 35 33 33 34 227.0 75.67%
15 Solapur - Akluj Manasvi AAKASH Doshi 8 9 8 34 35 35 38 45 47 259.0 86.33%
17 Solapur - Akluj MAYURA SANTOSH Doshi 9 8 9 34 33 35 36 39 40 243.0 81.00%
20 Solapur - Akluj Neetal SWAPNIL Doshi 9 8 8 33 35 34 38 34 41 240.0 80.00%
21 Solapur - Akluj Pooja ANIKET Doshi 8 7 8 33 32 35 42 42 49 256.0 85.33%
22 Solapur - Akluj Pooja VITARAG DOSHI 8 8 9 33 35 34 47 50 50 274.0 91.33%
23 Solapur - Akluj Poonam SACHIN Doshi 8 9 8 34 35 34 48 50 50 276.0 92.00%
24 Solapur - Akluj Prerna SANI Doshi 9 8 9 33 34 36 44 36 36 245.0 81.67%
25 Solapur - Akluj Priyanka INDRAJIT Doshi 8 9 8 32 33 35 29 32 45 231.0 77.00%
26 Solapur - Akluj Priyanka SANDESH Doshi 8 8 7 32 34 35 45 48 47 264.0 88.00%
27 Solapur - Akluj Rajshri ABHIJIT Doshi 7 8 9 33 35 33 34 36 37 232.0 77.33%
28 Solapur - Akluj RUTUJA AADARSH Gandhi 8 9 9 32 33 34 37 25 39 226.0 75.33%
30 Solapur - Akluj SHALAKA DEVENDRA VORA 8 9 9 34 33 35 44 31 41 244.0 81.33%
31 Solapur - Akluj Shilpa Dipak Gandhi 9 8 9 32 35 33 40 43 37 246.0 82.00%
34 Solapur - Akluj Shrutika SUNAY Phade 8 9 9 34 35 35 46 44 46 266.0 88.67%
35 Solapur - Akluj Sneha SACHIN Phade 9 9 8 35 33 36 47 43 49 269.0 89.67%
36 Solapur - Akluj SONAL VIPUL DOBHADA 10 9 9 36 35 35 50 42 45 271.0 90.33%
37 Solapur - Akluj Sonali SANMATI Sonaj 9 9 9 34 33 35 36 39 38 242.0 80.67%
38 Solapur - Akluj Sphurti SANTOSH Phade 9 10 8 33 35 34 38 35 40 242.0 80.67%
39 Solapur - Akluj Suchita ASHOKKUMAR Doshi 8 9 9 34 36 33 36 35 43 243.0 81.00%
40 Solapur - Akluj Swapnali SACHIN Doshi 9 8 8 34 35 33 39 34 41 241.0 80.33%
41 Solapur - Akluj Swarali CHETAN Doshi 10 8 9 35 36 33 41 41 50 263.0 87.67%
42 Solapur - Akluj Swati Abhish Chankeshwara 8 9 9 33 35 36 35 38 41 244.0 81.33%
43 Solapur - Akluj Swati VIPULKUMAR Doshi 9 8 8 36 34 33 39 33 43 243.0 81.00%
44 Solapur - Akluj Trupti SONAL Vohra 8 9 8 32 34 33 36 35 46 241.0 80.33%
45 Solapur - Akluj Varsha AMOL Gandhi 9 8 8 35 33 34 45 38 42 252.0 84.00%
46 Solapur - Akluj Vidhya Mahavir Doshi 8 9 9 32 34 36 33 33 40 234.0 78.00%
1 Solapur - Natepute Abhijeet SANATKUMAR Doshi 8 9 8 32 33 32 41 40 41 244.0 81.33%
2 Solapur - Natepute Alpesh SHITALKUMAR Doshi 9 9 9 35 36 36 41 42 46 263.0 87.67%
6 Solapur - Natepute Charushila MEGHCHANDRA Doshi 9 8 8 33 34 35 46 33 45 251.0 83.67%
7 Solapur - Natepute DIPAK JAYAKUMAR DOSHI 8 9 8 32 32 33 33 27 41 223.0 74.33%
9 Solapur - Natepute MINAL CHETAN Doshi 9 10 9 35 36 36 42 44 46 267.0 89.00%
10 Solapur - Natepute Neelam NANDKUMAR Gandhi 9 9 10 36 36 37 39 35 45 256.0 85.33%
11 Solapur - Natepute NILESH RAJKUMAR Doshi 8 7 8 34 33 35 40 46 44 255.0 85.00%
13 Solapur - Natepute Prajyot TARACHAND Gandhi 8 9 8 32 34 34 35 32 35 227.0 75.67%
17 Solapur - Natepute RUPALI VIPUL Doshi 7 8 8 32 33 32 40 40 43 243.0 81.00%
19 Solapur - Natepute Samita PANKAJ Vohra 9 8 8 35 36 35 43 39 42 255.0 85.00%
20 Solapur - Natepute Sanjivani Jayakumar Chankeshwara 8 7 7 33 35 34 41 40 43 248.0 82.67%
21 Solapur - Natepute SARITA DIPAK DOSHI 8 7 9 34 35 35 36 33 41 238.0 79.33%
25 Solapur - Natepute Siddhali ATUL Doshi 7 7 7 32 28 30 46 47 49 253.0 84.33%
26 Solapur - Natepute Siddhali SHITAL Doshi 8 9 9 35 36 36 38 36 43 250.0 83.33%
27 Solapur - Natepute TEJASHRI ABHIJIT DOSHI 9 8 9 35 35 36 45 42 44 263.0 87.67%
28 Solapur - Natepute TEJASHRI VISHAL DOSHI 8 9 9 36 35 36 42 35 45 255.0 85.00%
29 Solapur - Natepute Vipul SURESH Doshi 7 8 7 30 32 30 40 42 33 229.0 76.33%
1 Sunday Tele ANKIT JAIN 10 10 10 35 35 38 44 42 37 261.0 87.00%
4 Sunday Tele Chitra Jain 10 10 10 38 38 37 34 36 41 254.0 84.67%
6 Sunday Tele Megha Dwivedi Jain 9 9 9 36 38 38 36 37 41 253.0 84.33%
7 Sunday Tele Nidhi Jain 10 10 10 37.5 39.5 39.5 46 47 48 287.5 95.83%
9 Sunday Tele Rashmi Sethi 10 10 10 38 36 37.5 42 44 48 275.5 91.83%
10 Sunday Tele Ritu Jain 10 10 10 35.5 38 38 41 33 43 258.5 86.17%
12 Sunday Tele Shubham Gangwal 10 10 10 27 35 38 36 35 43 244.0 81.33%
13 Sunday Tele Sonal Jain 10 10 10 36 37 39 44 34 45 265.0 88.33%
14 Sunday Tele Tanu Jain 10 10 10 39 37.5 38 42 46 48 280.5 93.50%
2 Bor Sat Tele Abhilasha jain 10 10 10 37 35 38 49 42 40 271.0 90.33%
6 Bor Sat Tele Aditi Jain 10 10 10 39 36 35 38 44 41 263.0 87.67%
7 Bor Sat Tele Ajit Jain 10 10 10 36 35 39 45 48 43 276.0 92.00%
13 Bor Sat Tele Ankita Kotadiya 9 10 10 38 37 36 44 40 43 267.0 89.00%
21 Bor Sat Tele Asha Mehta 10 10 10 34 35 37 46 43 44 269.0 89.67%
24 Bor Sat Tele Bhagwantilal Jain 9 9 9 38 35 36 34 40 37 247.0 82.33%
36 Bor Sat Tele Divya Chauhan 10 10 10 36 34 35 50 46 48 279.0 93.00%
39 Bor Sat Tele Harshita Bheda 10 10 10 39 38 36 33 40 39 255.0 85.00%
40 Bor Sat Tele Heena Domadia 10 10 10 36 37 37 36 43 38 257.0 85.67%
41 Bor Sat Tele Hemal Rupani 10 10 10 39 39 37 50 46 40 281.0 93.67%
49 Bor Sat Tele Jinesh Shah 10 10 10 33 33 34 43 40 42 255.0 85.00%
57 Bor Sat Tele Kiran Jain 10 9 9 36 36 37 43 45 40 265.0 88.33%
59 Bor Sat Tele Lekha Jain 10 10 10 38 36 37 49 49 50 289.0 96.33%
61 Bor Sat Tele Madhuri Nilesh 10 9 9 37 36 38 40 47 46 272.0 90.67%
65 Bor Sat Tele Mangal Patil 8 10 10 36 38 38 45 43 41 269.0 89.67%
69 Bor Sat Tele Mittal Rupani 10 10 10 38 34 37 44 47 44 274.0 91.33%
70 Bor Sat Tele Monika Solanki / Jain 10 9 10 35 35 28 36 45 38 246.0 82.00%
87 Bor Sat Tele Prashant Sanghvi 10 10 10 38 36 38 41 40 35 258.0 86.00%
89 Bor Sat Tele Preethi Vimal jain 10 10 10 38 36 37 48 45 37 271.0 90.33%
97 Bor Sat Tele Rakesh Jain 10 10 10 37 33 38 46 48 41 273.0 91.00%
106 Bor Sat Tele Rupa N 10 9 9 33 35 38 45 45 36 260.0 86.67%
108 Bor Sat Tele Samir Doshi 10 9 10 33 31 33 47 49 40 262.0 87.33%
123 Bor Sat Tele Shikha Jain 10 9 9 38 38 38 46 39 39 266.0 88.67%
126 Bor Sat Tele Shobhana Sanghavi 10 9 10 23 27 31 41 43 41 235.0 78.33%
127 Bor Sat Tele Shraddha Sheth 10 10 10 38.5 37 36 46 43 45 275.5 91.83%
133 Bor Sat Tele Sonal Zaveri 10 10 10 36 34 35 45 43 47 270.0 90.00%
139 Bor Sat Tele Tanmay Jain 10 10 10 37 38 38 46 48 38 275.0 91.67%
140 Bor Sat Tele Usha Jain 8 10 10 33 35 36 45 45 50 272.0 90.67%
144 Bor Sat Tele Vikas Solanki 10 10 10 24 30 33 47 43 40 242.0 80.67%
3 Chennai Hindi Amita Kavad 10 9 9 40 37 40 46 46 43 280.0 93.33%
5 Chennai Hindi Atmadeep Bhayani 10 9 10 30 20 30 49 36 38 232.0 77.33%
7 Chennai Hindi Bharathi R Vora 9 8 9 30 24 28 34 26 35 203.0 67.67%
8 Chennai Hindi Bhavisha Bhayani 8 9 8 32 28 34 48 42 42 251.0 83.67%
10 Chennai Hindi Chetna Bhayani 9 9 9 37 32 34 40 41 45 256.0 85.33%
11 Chennai Hindi Chetna Sanghvi 10 9 9 38 32 40 43 41 35 257.0 85.67%
12 Chennai Hindi Deepa Kataria 10 9 9 27 35 38 44 41 49 262.0 87.33%
13 Chennai Hindi Ekta Mutha 9 9 9 30 26 33 44 37 44 241.0 80.33%
14 Chennai Hindi G. Bhavana Jain 10 10 10 35 32 39 49 47 39 271.0 90.33%
15 Chennai Hindi G. Bhaviya Jain 9 8 8 24 32 38 49 43 50 261.0 87.00%
17 Chennai Hindi Jyothsna Chajjer 8 8 8 34 34 35 47 44 42 260.0 86.67%
19 Chennai Hindi Kalpana Bokdia 9 8 9 32 32 35 47 43 45 260.0 86.67%
23 Chennai Hindi Meetu Singhi 8 8 9 31 28 35 48 48 40 255.0 85.00%
26 Chennai Hindi Mithal Jain 8 8 9 29 26 35 43 41 39 238.0 79.33%
28 Chennai Hindi Neeta Jain(kankariya) 10 8 8 39 38 21 43 46 38 251.0 83.67%
29 Chennai Hindi Neetu BHANDARI 10 10 9 39 35 37 48 43 41 272.0 90.67%
30 Chennai Hindi Neetu Chordia 10 9 8 36 35 38 47 49 42 274.0 91.33%
32 Chennai Hindi Nirmala Chordia 10 10 10 40 39 40 50 46 41 286.0 95.33%
33 Chennai Hindi Nirmala MEHTA 8 8 8 34 32 35 41 44 38 248.0 82.67%
35 Chennai Hindi Prabha Gothi 9 8 8 31 33 35 43 50 49 266.0 88.67%
39 Chennai Hindi Preeti Shah 10 9 9 35 35 37 48 43 47 273.0 91.00%
40 Chennai Hindi Premlatha Mahaveer 9 8 8 35 31 31 45 40 49 256.0 85.33%
41 Chennai Hindi Priya Kothari 9 8 8 38 37 38 39 34 35 246.0 82.00%
42 Chennai Hindi Priyanka Kavad 10 9 10 40 38 40 47 49 44 287.0 95.67%
43 Chennai Hindi Ratan Baid 7 8 8 32 32 38 49 50 42 266.0 88.67%
44 Chennai Hindi Rekha Bhansali 9 10 10 35 32 37 45 45 41 264.0 88.00%
47 Chennai Hindi Renu Chordia 10 8 9 35 33 37 50 50 49 281.0 93.67%
48 Chennai Hindi Sanjana Jain(M. A Jainology) 10 9 10 38 38 40 49 48 42 284.0 94.67%
52 Chennai Hindi Shanti Chordia 10 10 10 36 34 39 48 48 50 285.0 95.00%
53 Chennai Hindi Sharmila Jain 10 10 9 40 37 40 50 47 41 284.0 94.67%
56 Chennai Hindi Shribala Chordia 8 8 9 35 34 39 50 45 50 278.0 92.67%
57 Chennai Hindi Shruti Bhandari 10 9 10 38 37 39 43 50 39 275.0 91.67%
59 Chennai Hindi Sunita Karnawat 9 9 9 35 35 36 49 43 42 267.0 89.00%
60 Chennai Hindi Sunitha Bhandari 9 9 9 34 35 36 49 47 39 267.0 89.00%
61 Chennai Hindi Sunitha Jain ( Sankhla) 10 10 10 39 34 38 50 40 41 272.0 90.67%
63 Chennai Hindi Taruna Jain. P 10 9 10 39 38 40 50 50 50 296.0 98.67%
65 Chennai Hindi Usha Dakliya 10 9 10 37 36 35 49 44 44 274.0 91.33%
66 Chennai Hindi Vimala Surana 10 9 10 33 35 38 44 42 43 264.0 88.00%
2 Chennai Tamil Dhasarathan Selvarasu 7 7 7 20 18 23 24 37 38 181.0 60.33%
4 Chennai Tamil Kulanthai Nainar Sigamani 9 10 10 28 27 27 37 39 30 217.0 72.33%
6 Chennai Tamil Padmaa Sagar Prabakaran 9 9 9 27 26 28 45 40 34 227.0 75.67%
8 Chennai Tamil Prabakaran Ajethadas 10 9 10 30 26 28 43 38 37 231.0 77.00%
9 Chennai Tamil Ramesh Sribal 9 9 10 30 26 29 37 40 37 227.0 75.67%
10 Chennai Tamil Rathidevi Mahaveer 10 9 10 30 26 29 45 39 36 234.0 78.00%
11 Chennai Tamil Ravikumar Sampath 10 9 10 30 26 28 44 39 42 238.0 79.33%
13 Chennai Tamil Selvamani Appandairaj jain 9 9 9 21 21 29 40 36 38 212.0 70.67%
14 Chennai Tamil Sireyankumar Surrendran 8 9 10 28 27 30 43 38 43 236.0 78.67%
16 Chennai Tamil Tharani kumar Sampathu 6 6 6 25 26 22 39 40 37 207.0 69.00%
17 Chennai Tamil Udayakumaran Chandranatha Nainar 8 8 8 27 31 28 39 41 34 224.0 74.67%
18 Chennai Tamil Udhayasanthi Jayaprithiviraj 9 9 9 26 25 26 47 39 37 227.0 75.67%
1 Gujarati Tele ANUJA MODI 8 9 9 28.5 26 32 46 45 41 244.5 81.50%
3 Gujarati Tele Ashwin Shah 6 10 9 22.5 21.5 24.5 35 40 38 206.5 68.83%
5 Gujarati Tele Chirag Jain 8 9 8 31.5 26 28 41 39 37 227.5 75.83%
7 Gujarati Tele Hema Ojha 8.5 10 7 26 25 32.5 43 46 38 236.0 78.67%
8 Gujarati Tele Jayshree Shah 6.5 9 7 23.5 25.5 17.5 45 41 40 215.0 71.67%
10 Gujarati Tele Jinal Shah 9 5 5 33 31 31.5 44 44 42 244.5 81.50%
23 Gujarati Tele Nina Vora 8 10 8 31 33.5 38.5 42 50 45 266.0 88.67%
30 Gujarati Tele Riya Shah 9 7 5 35 30.5 34 49 42 38 249.5 83.17%
2 Sydney Tele Abha Jain 8 10 9 29 38 38 50 50 50 282.0 94.00%
7 Sydney Tele Pankaj Jain 10 10 9 39 35 36 42 45 44 270.0 90.00%
12 Sydney Tele Sunil Jain 10 10 10 35.5 33 38 45 46 41 268.5 89.50%
13 Sydney Tele SUNILDUTT JAIN 10 10 10 33 39 40 45 44 41 272.0 90.67%
14 Sydney Tele Sunitha Jain 8 8 8 39 40 40 45 47 44 279.0 93.00%
15 Sydney Tele Surekha Jain 7 8 8 37 38 39 43 43 42 265.0 88.33%